Публікації

Викладачі кафедри в межах своїх наукових інтересів публікують різноманітні статті та монографії, наукові, науково-популярні та науково-методичні праці, в яких представлені результати їхніх досліджень. Пропонуємо ознайомитися з основними виданнями.

Куліков В. О. Підприємства й суспільство в заводських і шахтарських поселеннях Донбасу та Придніпровʼя в 1870–1917 рр. Харків: Вид-во ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 388 с.

На основі архівних та опублікованих джерел монографія пояснює складний характер відносин містотвірних підприємств із мешканцями заводських і шахтарських поселень Донбасу та Придніпровʼя. У ній висвітлено передумови виникнення заводських і шахтарських поселень, подано нарис історії містотвірних підприємств і заснованих ними поселень, розкрито механізми, що їх застосовували роботодавці, щоб завоювати лояльність працівників, і проаналізовано, наскільки їм це вдалося; у пропонованій книжці також досліджено вияви нелояльності робітників і з’ясовано їхні причини. Відносини між підприємствами й суспільством розглянуті в контексті взаємин зацікавлених сторін, як-от власників підприємств, найманих управителів, робітників, державної влади, місцевої аграрної еліти, дрібних підприємців. Монографія показує заводські й шахтарські поселення як простори різноманітних, часто суперечливих інтересів, зосереджуючи увагу на нерівних владних відносинах між основними а́кторами. Загальним макроісторичним тлом історії промислових поселень регіону в ній є процеси індустріалізації та соціальної й економічної модернізації.

Посохова Л. Ю. Викладачі та учні православних колегіумів // Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст. в 2 кн. — Кн. 2. — К.: Інститут історії України НАН України, 2018. С. 399-437.

В праці з різнопланових і варіативних дослідницьких проекцій представлено історичний образ Української козацької держави. Увагу акцентовано на проблемах її становлення і функціонування у змінних реаліях XVII–XVIII ст., процесах інтегрування у світову цивілізацію раннього нового часу. При цьому репрезентовано найрізноманітніші сфери регульованого національним державним організмом тогочасного суспільного буття українців — соціальні взаємини, господарство, демографію, освіту і освіченість, політику й владні відносини, дипломатію, судочинство тощо. Розраховано на науковий і викладацький загал, студентів, масову читацьку аудиторію

Нижнікова С. В. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія / Науковий редактор Л. Ю. Посохова. Х.: Майдан, 2018. 244 с.: іл.

Книгу присвячено вивченню історії єпархіальних жіночих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. У монографії на широкій документальній базі висвітлено специфіку єпархіальних жіночих училищ України як окремого виду духовного навчального закладу ХІХ століття. У результаті дослідження виділені характерні риси навчально-виховного процесу, викладацької та учнівської спільнот, охарактеризована сутність еволюції єпархіальних училищ на тлі політичних та соціально-культурних процесів у Російській імперії.

Праця, виснаження та успіх: промислові мономіста Донбасу / За ред. К. Кулікова й І. Склокіної. — Львів: ФОП Шумилович, 2018. 244 с.

Ця книга є спробою представлення історії Донбасу ХІХ–ХХІ ст. через призму життя мешканців і творців промислових мономіст. Саме наполеглива праця не тільки робітників, але й управлінців і бізнесменів веде до успіху, який, однак, теж має свою ціну – виснаження людських і природних ресурсів. Книга розповідає про те, ким були мешканці мономіст, якими були їхнє буденне життя, робота, відпочинок та як вибудовувалися стосунки між людьми і різними соціальними групами. Особливу увагу приділено природним, забудованим та соціальним ландшафтам Донбасу – як вони мінялися у процесі індустріалізації та урбанізації, а також як мінялося їхнє сприйняття і культурне осмислення – як з погляду самих мешканців, так і прибульців. Важливим матеріалом для аналізу цих змін стали фотографічні джерела – вони виступають у книзі не лише як ілюстрації, але також як матеріал до роздумів про стратегії візуальної репрезентації індустріального міста ХІХ–ХХІ ст.

Наумов С. О. Український політичний рух у Російській імперії: регіональні структури. LAMBERT Academic Publishing, 2017. 486 с.

В основу цієї книги покладено захищену в 2007 р. докторську дисертацію, яка стала першим комплексним дослідженням регіональних структур українського політичного руху в Російській імперії. На широкому фактичному й аналітичному матеріалі, який стосується Лівобережної України, простежено процес їхнього становлення й організаційного розвитку. Показано негативний вплив імперської політики на розгортання національного руху. Визначено загальні тенденції та місцеві особливості розвитку українського політичного руху на Лівобережжі. Вводяться нові дані про стан і динаміку регіональних осередків українських політичних партій та організацій, їх склад, структуру, практичну діяльність, ідеологію, суспільні зв’язки. На цій основі уточнено кількісні та якісні характеристики національно-визвольного руху наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. В тексті присутні всі помітні епізоди українського руху тієї доби, сотні персоналій його учасників. Книга може бути корисною і цікавою насамперед науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України.

Любавський Роман. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті — на початку 1930-х років / Науковий редактор Л. Ю. Посохова / Передм. О. А. Коляструк; вступне слово Л. Ю. Посохової. Х.: Раритети України, 2016. 226 с.

Книгу присвячено вивченню історії повсякденного життя робітників Харкова в 1920 — на початку 1930-х років. У монографії на широкій документальній базі висвітлено особливості процесу радянізації щоденного життя робітників та формування радянського стилю життя. У результаті дослідження встановлено стратегії і тактики поведінки, до яких вдавалися працівники під час пошуку житла, праці на виробництві, приробітків, придбання товарів і послуг, проведення дозвілля; практики сприйняття / опору / ігнорування соціальних ініціатив радянської влади.

Посохова Л. Ю. «Колективний портрет» викладачів українських православних колегіумів // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура. НАН України. Інститут історії України; Науково-дослідний інститут козацтва. К.: Інститут історії України, 2014. С. 427-454.

Колективну монографію складають згруповані в тематичні блоки нариси, в яких представлено різні аспекти становлення та функціонування Української держави в другій половині XVII–XVIII ст., що довгий час залишалися поза увагою наукового загалу або не знайшли достатнього висвітлення на попередніх історіографічних етапах. Інституційні, політичні, соціально-економічні, військові, культурно-духовні, антропологічні складові українського державотворчого процесу раннього нового часу розглядаються як на локальних сюжетах, так і на рівні теоретичних узагальнень, що відкриває перспективу створення нової історичної реконструкції національної державної моделі. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться історією.

Журавльов Д. В. 100 ключових подій української історії. Х.: Книжковий клуб »Клуб сімейного дозвілля», 2014. 398 с.

Вважають, що історія розвивається по спіралі, проходячи через ті самі процеси, що відбувалися сотні років тому. Завдяки цій книзі ви дізнаєтесь про ключові події української історії, які не тільки сприяли формуванню української нації, а й суттєво вплинули на подальший розвиток та становлення нашої держави. А отже, знаючи їх, можна спробувати завбачити, що станеться у майбутньому! Унікальна методика подання матеріалу дозволить вам освіжити й поглибити знання з історії України від стародавніх часів до сьогодення.

Журавльов Д. В. Визначні битви та полководці української історії : карти, озброєння, тактика, наслідки. Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013. 414 с.

Книгу присвячено військовим подіям ІХ-ХХ ст., які потрапили на скрижалі історії України, і полководцям, що творили цю історію як своїми перемогами так і поразками. Багато уваги приділено розподілу сил сторін, їхньому озброєнню, тактиці веденню бою, його наслідкам.

Посохова Л. Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII — на початку XIX ст. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 400 с.

Книгу присвячено вивченню історії православних колегіумів України —
Чернігівського, Харківського та Переяславського. В монографії на широкій
документальній базі висвітлена специфіка православно­го колегіуму як типу навчального закладу. В результаті дослідження визначені етапи еволюції освітньої моделі, організаційні основи та змістовне наповнення навчально-виховного процесу, проаналізовано колективний портрет учнів та викладачів, відносини колегіумів із місцевим суспільством, показано прояви культурної амальгами західноєвропейської та східнослов’янської традицій

Журавльов Д. В. Хто є хто в українській історії. Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2011. 414 с.

В українській історії було багато цікавих постатей, що прославляли і ганьбили державу, захищали її ціною власного життя чи сотен безневинних і зраджували побратимів власним коштом будували храми та школи і грабували багатих та бідних. Ось вони — сотня «янголів» та «демонів», що творили історію.

Журавльов Д. В. Усі гетьмани України; Вступ. ст. авт.; Худож. В.Вдовиченко. — Х.: Фоліо, 2011. 508 с.

Книга подає вичерпну і фахову інформацію про більш ніж 70 українських гетьманів або претендентів на це звання. Головний здобуток автора цієї монографії — це досить вдала спроба показати на конкретних особистостях специфіку українського гетьманства. Річ у тім, що гетьмани були не тільки в Україні, а й в Польщі. Але саме в Україні гетьман втілював не тільки військову, а й цівільну владу в державі. Саме це викликає підвищений інтерес до тих, хто мав реальну владу.

Журавлев Д. В. Страна восходящего солнца. Серия «Загадки истории». Х.: Фолио, 2009. 380 с.

Япония… Пожалуй, нет другой, такой непостижимой страны, которая в течение веков остается загадкой для всего мира. О самураях, ниндзя, камикадзэ написаны тома книг, снято множество кинолент, и хотя их герои давно сошли с исторической сцены, но до сих пор раскрыты не все их тайны. Нет также однозначных и рациональных ответов на вопросы: почему непобедимые монголы так и не смогли завоевать Японию в XIIІ столетии и почему она не стала ка­толической страной три века спустя? Разгадывая тайны прошлого, вы узнаете много интересного об этой удивительной экзотической стране, но главное, сможете попробовать самостоятельно найти отгадки на вопросы, будоражащие умы современных японцев и людей, казалось бы, далеких от Страны восходящего солнца.

Журавльов Д. В. Україна та Росія. Як брати горщики побили. Х.: Книжковий клуб »Клуб сімейного дозвілля», 2009. 352 с.

Це видання подає об`єктивний погляд на героїчне минуле українського народу, охоплює найвизначніші етапи нашої історії — від заснування Києва до прийняття Конституції. Детально описані факти, які вплинули на розвиток України, наводяться передумови та хід кожної події, її історичні наслідки.

Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда. Х.: Фоліо, 2007 . 381 с.

Іван Мазепа — одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки як фахових істориків, так і аматорів, а також людей, взагалі далеких від історичних перипетій. Політичний діяч, військовий, дипломат, меценат… Мало кому випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті. То хто, зрештою, такий Іван Степанович Мазепа? Приятель царя Петра, один із перших кавалерів найвищого російського ордену Андрія Первозванного — і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий величних соборів, що дотепер є окрасою багатьох українських міст, — і «Юда», відлучений від церкви, підданий анафемі, що не рідко виголошувалася з амвонів тих самих соборів; зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор — і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою, програла найризикованішу й найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів. Можливо, той, хто прочитає цю книгу, зможе створити свій власний варіант образу Мазепи — одного з найколоритніших, найцікавіших українців.

Наумов С. О. Український політичний рух на Лівобережжі (90-і рр. XIX ст. — лютий 1917 р.): Монографія. X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2006. 344 с.

У монографії на матеріалах Лівобережної України досліджується процес становлення і розвитку регіональних структур українського політичного руху в Російській імперії. До наукового обігу вводяться нові дані про стан і динаміку місцевих осередків українських політичних партій та організацій, їх склад, структуру, практичну діяльність, роль у суспільному житті. На цій основі уточнені кількісні і якісні характеристики національно-визвольного руху наприкінці XIX — на початку XX ст. Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.

Скоробагатов А. В. Харків у часи німецької окупації (1941–1943). Х.: Прапор, 2004. 368 с.

У виданні на широкій базі недосліджених раніше архівних матеріалів вперше у вітчизняній історіографії розкривається підвоєнна доля найбільшого міста Радянського Союзу, окупованого вермахтом. Всебічне відтворення дійсної картини окупації спонукало автора до грунтовного аналізу встановленого в Харкові «нового порядку», ставлення до нього різних політичних сил та населення міста. У центрі уваги автора – доля простої людини під час окупації, її повсякденне життя. Хто опинився під німцями, як ці люди жили, як вони, хрештою, вижили у тяжке воєнне лихоліття – такі головні питання видання. Книга адресована історикам та усім, хто цікавиться історією Другої світової війни та рідного краю.

Посохова Л. Ю. Харківський колегіум (XVIII — перша половина XIX ст.). Х.: Бизнес-Информ, 1999. 167 с.

У монографії, присвяченій 200-річчю заснування Харківської єпархії, висвітлюється історія виникнення та розвитку Харківського колегіуму – головного просвітницького центру Слобідської України XVIII- початку XIX ст.
Для викладачів та наукових працівників, студентів, служителів церкви, всіх, хто цікавиться історією Слобожанщини.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу : історико-економічне дослідження. – Х.: «Основа», 1997. 400 с.

У монографії проаналізовано низку питань стосовно індивідуального селянського господарства України в період 1921-1929 років. Зокрема, показано вплив непу на економіку села, детально розглянуто демографічну характеристику селянства та його працю, динаміку землекористування, забезпечення селян худобою, реманентом і будівлями, стан землеробства і тваринництва, бюджет селянина. Увагу читачів привернуто до діяльності земельної громади, показано її великі можливості в справі піднесення аграрного сектора економіки, в тому числі і в наш час. Для науковців, спеціалістів сільського господарства, усіх, хто цікавиться аграрною історією України.