Бердута Михайло Захарович

У 1966 р. закінчив історичний факультет і почав працювати на кафедрі історіографії, допоміжних історичних дисциплін та методики історії старшим лаборантом кабінету методики викладання історії і одночасно займався науковою роботою під керівництвом проф. І. Л. Шермана. Тему дослідження було обрано таку: «Брестський мир в радянській історіографії (1918—1968 рр.)».

З вересня 1971 р. почав працювати викладачем кафедри історії України, якою тоді керував відомий історик професор І. К. Рибалка. Він привчав молодих викладачів поглиблено вивчати джерела з історії України, досконало знати всі періоди історії України. Після захисту у жовтні 1972 р. кандидатської дисертації із зазначеної теми М. З. Бердута продовжив працювати на кафедрі історії України. За ці роки Михайло Захарович підготував низку спецкурсів, загальнофакультетський лекційний курс «Українська етнологія». На кафедрі він виконував всі види викладацької роботи. Читав загальні та спеціальні курси з історії України, української етнології, історії рідного краю, національної і державної символіки України.

Проводив плідну науково-методичну роботу. Основним об’єктом наукових інтересів стала духовна та матеріальна культура Слобожанщини. Він є автором понад 130-ти наукових, науковопопулярних та методичних праць з різноманітних проблем Лівобережної і Слобідської України, співавтором підручників з історії України, історії Слобідської України, навчального посібника з історії України для абітурієнтів і школярів, навчальних посібників «Історичні постаті. Гетьмани України», «Визначні етнологи України».

Поряд із науковою та викладацькою роботою Михайло Захарович проводив значну методичну роботу. Він один із провідних методистів Харкова. У 2002 р. за його ініціативи було засновано навчально-методичну лабораторію з інноваційних методів навчання на історичному факультеті. На базі лабораторії за його редакцією з того ж року видавався раз на рік «Методичний вісник історичного факультету». Михайло Захарович брав і продовжує брати активну участь у просвітницькій роботі, виступає у пресі, на радіо і телебаченні м. Харкова. Багато років був членом районного і обласного товариства «Знання». У 1977—1984 рр. і з 1999—2010 рр. М. З. Бердута — заступник декана з навчальної роботи, близько 20 років очолював навчально-методичну комісію
історичного факультету.

Михайло Захарович, присвятивши майже 50 років свого життя Університету та історичному факультету працював як доцент кафедри історії України, заступник декана з навчальної роботи, відповідальний за організацію і проведення практик, впровадження кредитно-модульної системи на факультеті, член Вченої ради і методичної комісії факультету, редактор «Методичного вісника історичного факультету», член Ради ветеранів університету, відповідальний за співпрацю факультету з Малою академією наук м. Харкова.

Визнанням заслуг Михайла Захаровича стало присудження у 2002 р. почесного звання «Заслужений викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». У 2015 р. М. З. Бердута отримав завдання доцента-консультанта кафедри (першим в університеті).

Детальніше про М. З. Бердуту: