Викладачі кафедри стали переможцями конкурсу наукових робіт

Доцент Роман Любавський і старший викладач Євген Захарченко стали переможцями конкурсу малих наукових робіт для викладачів східноукраїнських університетів, який проводив Харківський офіс Фонду Конрада Аденауера. Дослідницький проект «Топонімічна химера»: перейменування в Харкові, конфлікт пам’ятей та ідентичностей» було відібрано організаторами, як один з кращих серед 70 робіт, поданих на конкурс.

Вітаємо колег та бажаємо успіхів!

Семінар-обговорення щодо розробки освітньої платформи з вивчення історії Голокосту та еврейських студій в Україні

Старший викладач кафедри історії України, завідувач Навчальної лабораторії історичної інформатики Євген Захарченко взяв у часть у семінарі-обговоренні щодо розробки освітньої платформи з вивчення історії Голокосту та еврейських студій в Україні для викладачів вищих навчальних закладів, який відбувся у Києві 23 лютого 2020 р.

Участь у семінарі також взяли науковці та викладачі з Українського католицького університету (Львів), Центру міської історії Центрально-Східної Європи (Львів), Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, Рівненського державного гуманітарного університету, Центру студій політики пам’яті та публічної історії «Мнемоніка» (Рівне), Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ), Херсонського державного університету та Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова.

Метою заходу було обговорити серед молодих науковців та викладачів українських ВНЗ особливості розробки та впровадження нових курсів та спецкурсів, розширення їхнього тематичного спектру та можливості репрезентації історії єврейства та Голокосту. Обговорення має допомогти організаторам у процесі розробки нового освітнього порталу, який би могли використовувати викладачі ВНЗ, учителі, студенти та учні.

Семінар відбувся за сприяння та ініціативи Центру перспективних досліджень Голокосту імені Джека Джозефа і Мортона Манделя Меморіального Музею Голокосту США (м. Вашингтон, Округ Колумбія).

Вийшло друком методичне видання для школярів 11 класів

Доцент Р. Г. Любавський та старший викладач Є. Ю. Захарченко підготували спеціальне методичне видання для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл, що отримало гриф Міністерства освіти та науки України.

Захарченко Є. Ю., Любавський Р. Г. Історія України + Всесвітня історія. 11 клас: рівень стандарту. Зошит для поточного та тематичного контролю. Харків: Видавничий дім Весна, 2019 — 96 с. (Серія «тест-контроль»)

Бердута Михайло Захарович

У 1966 р. закінчив історичний факультет і почав працювати на кафедрі історіографії, допоміжних історичних дисциплін та методики історії старшим лаборантом кабінету методики викладання історії і одночасно займався науковою роботою під керівництвом проф. І. Л. Шермана. Тему дослідження було обрано таку: «Брестський мир в радянській історіографії (1918—1968 рр.)».

З вересня 1971 р. почав працювати викладачем кафедри історії України, якою тоді керував відомий історик професор І. К. Рибалка. Він привчав молодих викладачів поглиблено вивчати джерела з історії України, досконало знати всі періоди історії України. Після захисту у жовтні 1972 р. кандидатської дисертації із зазначеної теми М. З. Бердута продовжив працювати на кафедрі історії України. За ці роки Михайло Захарович підготував низку спецкурсів, загальнофакультетський лекційний курс «Українська етнологія». На кафедрі він виконував всі види викладацької роботи. Читав загальні та спеціальні курси з історії України, української етнології, історії рідного краю, національної і державної символіки України.

Проводив плідну науково-методичну роботу. Основним об’єктом наукових інтересів стала духовна та матеріальна культура Слобожанщини. Він є автором понад 130-ти наукових, науковопопулярних та методичних праць з різноманітних проблем Лівобережної і Слобідської України, співавтором підручників з історії України, історії Слобідської України, навчального посібника з історії України для абітурієнтів і школярів, навчальних посібників «Історичні постаті. Гетьмани України», «Визначні етнологи України».

Поряд із науковою та викладацькою роботою Михайло Захарович проводив значну методичну роботу. Він один із провідних методистів Харкова. У 2002 р. за його ініціативи було засновано навчально-методичну лабораторію з інноваційних методів навчання на історичному факультеті. На базі лабораторії за його редакцією з того ж року видавався раз на рік «Методичний вісник історичного факультету». Михайло Захарович брав і продовжує брати активну участь у просвітницькій роботі, виступає у пресі, на радіо і телебаченні м. Харкова. Багато років був членом районного і обласного товариства «Знання». У 1977—1984 рр. і з 1999—2010 рр. М. З. Бердута — заступник декана з навчальної роботи, близько 20 років очолював навчально-методичну комісію
історичного факультету.

Михайло Захарович, присвятивши майже 50 років свого життя Університету та історичному факультету працював як доцент кафедри історії України, заступник декана з навчальної роботи, відповідальний за організацію і проведення практик, впровадження кредитно-модульної системи на факультеті, член Вченої ради і методичної комісії факультету, редактор «Методичного вісника історичного факультету», член Ради ветеранів університету, відповідальний за співпрацю факультету з Малою академією наук м. Харкова.

Визнанням заслуг Михайла Захаровича стало присудження у 2002 р. почесного звання «Заслужений викладач Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна». У 2015 р. М. З. Бердута отримав завдання доцента-консультанта кафедри (першим в університеті).

Детальніше про М. З. Бердуту:

Посохова Людмила Юріївна

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Православні колегіуми України наприкінці ХVІІ – на початку ХІХ ст.» (2012 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія освіти, письменності та культури в Україні XVII – поч. ХІХ ст.

Наукові проекти:

 • Учасник проекту «Ubi universitas, ibi Europa». Трансфер і адаптація університетської освіти в Російській імперії (друга половина XVIII – перша половина ХІХ ст.)». Грант Фонду Герди Хенкель (Gerda-Henkel-Stiftung, AZ 02/SR/08), Федеративна Республіка Німеччина (2009-2012 рр. )
 • Керівник проекту «Історія університетської науки та освіти в Україні XIX – початку ХХ ст.». Номер державної реєстрації Науково-дослідної роботи: 0112U000544; Міністерство освіти і науки України (проект схвалений, 2013-2015 рр.)
 • Керівник проекту «Університетськакультура в українському інтелектуальному просторі (XIX– початок ХХI ст.)». Номер державної реєстрації Науково-дослідної роботи: 0115U000492; Міністерство освіти і науки України (проект схвалений, 2015-2017 рр.).
 • Учасник проекту «Вивчення мов в Російській імперії в XVIII ст.». Грант Німецького історичного інституту в Москві, Федеративна Республіка Німеччина (2015-2017 рр.)

Головні публікації:

 • Харківський колегіум (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). – Харків: Бизнес-Информ, 1999. – 167 с.
 • «Сыскал для женитьбы место…» (Брачные стратегии священников в контексте социокультурного конфликта в Украине в ХVIII веке) // Адам и Ева. Альманах гендерной истории / Под ред. Л.П. Репиной. – М., 2007. – № 13. – С. 39–54.
 • Православные коллегиумы Российской империи (вторая половина XVIII – начало XIX вв.): между традициями и новациями // Ab Imperio. – 2010. – № 3. – С. 85–112.
 • На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці XVII – на початку ХІХ ст. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 400 с.
 • «Академічна повсякденність» викладачів та учнів православних колегіумів України XVIII ст. // Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій; НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 141–187.
 • Orthodoxie und Katholizismus in den Kollegien der Ukraine während des 17. und 18. Jahrhunderts // Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. – München, 2012. – № 42 (Bayern und Russlandinvormoderner Zeit. Annäherungenbis in die Zeit PetersdesGroßen). – S. 309329.
 • Реформы духовных учебных заведений в Российской империи в конце XVIII – в начале ХІХ века и историческая судьба православних коллегиумов Украины // Res Historica. Сzasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. – Lublin. – 2013. – № 36. – С. 203–218.
 • «Колективний портрет» викладачів православних колегіумів // Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура / Ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2014. – С. 427–453.
 • Розширюючи обрії світу: Реальні та віртуальні подорожі студентів та викладачів православних колегіумів України XVIII ст. // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи. – Київ–Краків, 2015. Т.1: Ранньомодерна людина: Простір – влада – право ХVІ – ХVІІІ століть. – С. 376–390.
 • «Narodziny» szlachcica: ideałyipraktykawychowaniadziecistarszyznykozackiejna Hetmańszczyźniei Ukrainie Słododzkiejw drugiej połowie XVIII wieku // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. PraceHistoryczne. – 2016. – № 143 (2). – S. 361–369.
 • Православные коллегиумы на пересечении культур, традиций, эпох (конец ХVІІ – начало ХІХ в.). М.: Политическая энциклопедия, 2016. – 550 с. – («Ubi universitas, ibi Europa»).
 • „Im Kiever Partes-Gesang ausgebildet“: Ukrainische Sänger in der Hofkapelle des Zaren in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts // Erren L. (Hrsg.). Musik am russischen Hof: Vor, während und nach Peter dem Großen (1650-1750). –Oldenbourg: De Gruyter, 2017. — S. 85-108.

Почесні відзнаки:

 • Лауреат харківської муніципальної премії в галузі краєзнавства ім. Д.І. Багалія (1999)
 • Знак «Відмінник освіти України» (1999)
 • Почесна грамота Міністерства освіти України (2001)
 • Дипломант обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» 2012 р. в номінації «Викладач гуманітарних дисциплін»

Стажування, освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі»

Навчальні курси, що вкладаються:

 • Історія української культури
 • Джерелознавство історії України
 • Історія українського мистецтва
 • Освіта як феномен культури (на матеріалах історії України)
 • Актуальні проблеми історії України

Нижнікова Світлана Василівна

 • Кандидат історичних наук, викладач
 • Кандидатська дисертація «Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)» (2017 р.)

Контактна інформація:

 • s.v.nyzhnikova@karazin.ua
 • +38 066 445 12 60
 • Профіль Researchgate
 • Профіль Orcid
 • Профіль Google scholar

Сфера наукових інтересів:

Історія освіти та культури в Україні ХІХ – поч. ХІХ ст., жіноча історія, гендерна історія.

Головні публікації:

 • Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.): світський та церковний компоненти // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. Вип. 18. С. 108–115.
 • Соціальний склад вихованок єпархіальних жіночих училищ України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Караізна. 2016. Серія «Історія». Вип. 51. С. 47–53.
 • Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): колективний портрет // Історична пам’ять. 2016. Вип. 34-35. С. 52–59.
 • Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2016. Вип. 22. С. 39–43.
 • Єпархіальні жіночі училища України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у суспільній думці та історіографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: Фоп Корзун Д. Ю., 2017. С. 357–361.
 • Навчальний процес в єпархіальних жіночих училищах Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Res Historica. 2017. No 43. С. 97–108.
 • Нижнікова С. В. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія / Науковий редактор Л. Ю. Посохова. Х.: Майдан, 2018. 244 с.: іл.

Стажування, освітні та наукові програми

 • Участь у літній школі для викладачів та аспірантів «Історія Голокосту та пам’ять в Україні» (3-13 липня 2017 р.)
 • Стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), реалізація проекту «Структура органів губернської влади в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): функціонування та взаємодія» (10-30 вересня 2017 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 • Освіта як феномен культури (на матеріалах історії України)
 • Історія України (практичні заняття)

Наумов Сергій Олександрович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя)» (2007 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія націоналізму, історія українського національного руху, регіональна історія, персоналістика

Головні публікації:

 • Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 344 с.
 • Створення Революційної української партії // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 49-59.
 • «Братство самостійників» у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 21-34.
 • «Болгарська тема» в українському націотворенні імперської доби: до питання про взаємодію «національних проектів» // Дриновський збірник. – Харків; Софія, 2011. – Т. 4. – С. 113-126.
 • До питання про потенціал українського консерватизму в суспільному русі Наддніпрянщини початку ХХ ст. // Вісник ХНУ.2013. – Серія історія. – Вип. 47. – С. 113-125.
 • Пантелеймон Куліш як співтворець «українського проекту» ХІХ ст. // Українсько-македонський науковий збірник. – К., 2014. – Вип. 6. – С. 54-70.
 • Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) / за ред. Ю. М. Безхутрого. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с. (у співавт.).

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.):

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н.Каразіна 16.11.2015 -30.12.2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія України (1917-1939)
 • Український політичний рух у Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
 • Актуальні проблеми історії України

Майстренко Владислав Сергійович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії»( 1997 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія релігій в Україні, аграрна історія, історія Харківського університету.

Головні публікації:

 • Столипінська аграрна реформа на Харківщині та її результати (1906–1915 pp.) // ВХУ. – 1997. – № 396: Історія. – Вип. 29. – С. 88–98.
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років монографія / В. В. Кравченко, С. І. Посохов … В. С. Майстренко [та ін.]. – Х.: Фоліо, 2004. – 750 с.
 • Українська автокефальна православна церква в історії Слобожанщини та Донбасу (1926–1930 рр // ВХНУ. – 2008. – № 816: Історія. – Вип. 40. – С. 145–159.
 • Голодомор – геноцид 1932–1933 рр. та УАПЦ в Харківській області // ВХНУ. – 2009. – № 852: Історія. – Вип. 41. – C. 24–36.
 • Столипінська аграрна реформа на Харківщині та її результати (1906–1915 pp.) // ВХУ. – 1997. – № 396: Історія. – Вип. 29. – С. 88–98.
 • Харківський університет і українська культура в добу незалежності / Харківський університет і українська культура. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015.- С. 77-90
 • Харківщина: енциклопед. словник / ред. кол.: С. І. Посохов (гол.) та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2014. – С.106-107, 213, 214. (у співавт.).
 • Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Історія». – Вип. 45. – Х., 2012. – С. 134-144.

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н. Каразіна, 16.112015 -30.12. 2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що вкладаються:

 • Історія України з найдавніших часів до 1648 р.
 • Історія України 1861-1917 рр.
 • Новітня історія України
 • Актуальні проблеми історії України
 • Історія УАПЦ
 • Історична географія

Любавський Роман Геннадійович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Повсякденне життя робітників Харкова у 1920-1930-ті роки» (2014 рік)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія повсякденності, робоча історія, історія СРСР у 1920-1930-ті роки.

Головні публікації:

 • Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років / Науковий редактор Л.Ю. Посохова / Передм. О.А. Коляструк; вступне слово Л.Ю. Посохової. – Х. : Раритети України, 2016. – 226 с. – (Структури повсякденності).
 • Робітник versusбюрократ. Розподіл благ у радянському суспільстві у 1920-1930-ті роки (на прикладі м. Харкова) // Dzieje biurocracji. – Tom VI. – Lublin, 2016. – S. 609-617.
 • Умови життя іноземних працівників Харківського тракторного заводу в 1930-ті р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 69-77.
 • «Повсякденність мобільності: спроба концептуалізації» // Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел. Збірник матеріалів семінару (Вінниця, 14-15 травня 2015 р.) – Вінниця : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського НАН України, 2015. – С. 110-114.
 • «В клуб рабочий от станка металлист шагает»: деятельность клубов для рабочих в Харькове в 1920-е годы // Deutsches Historisches Institut Moskau, BulletinNr. 7. – М., 2013. – С. 41-54.
 • Любавський Роман. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті — на початку 1930-х років / Науковий редактор Л. Ю. Посохова / Передм. О. А. Коляструк; вступне слово Л. Ю. Посохової. Х.: Раритети України, 2016. 226 с.

Почесні відзнаки:

 • Іменна стипендія імені Президента України, 2011-2012 рр.
 • Стипендія дослідницької фундації імені О. Ольжича, 2012 р.

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

07.12-12.12.15. Німецько-український проект «Ми можемо більше!», який організували НГО «Агенція розвитку освітньої політики» за підтримки Міністерства іноземних справ Федеративної Республіки Німеччина та Університету імені Фрідріха–Александра (Ерланген-Нюрнберг).

Навчальні курси, що вкладаються:

 • Історична інформатика
 • Українська етнологія
 • Євреї в УРСР: політичний та соціокультурний виміри. Спецкурс
 • Українська святкова культура в добу модернізації (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття). Спецкурс.
 • Історія повсякденного життя в Україні 1917-1991 рр. Спецкурс.
 • Новітня історія України 1939-2014 рр (для студентів заочної форми навчання).

Журавльов Денис Володимирович

 • Кандидат історичних наук, старший викладач
 • Кандидатська дисертація: «Військова справа у слобідських козацьких поках в другій половині XVII — XVIII вв.» (2003 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія України (середньовічна, ранньомодерна, модерна історія), військова історія

Головні публікації:

 • Мазепа. Людина. Політик. Легенда.– Х.: Фоліо, 2007. – 381 с.
 • Великие загадки Страны Восходящего солнца.– Х.: Фоліо, 2009. – 380 с.
 • Україна та Росія. Як брати горщики побили. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 350 с.
 • Усі гетьмани України. – К.:Фоліо, 2011. – 508 с.
 • Военная техника Советского Союза и Германии. Война брони и моторов 1941-1945. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 416 с.
 • Хто є хто в українській історії.– Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 416 с.
 • Визначні битви та полководці української історії. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 416 с.
 • 100 ключових подій української історії. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 400 с.
 • Експрес-курс. Історія України: зовнішнє незалежне оцінювання.– К.: Майстер-клас, 2009. – 320 с.
 • Харківський університет і українська культура: до 210-річчявід часу заснування ХНУ імені В.Н.Каразіна: монографія / кол.авт.; передм.В.С.Бакірова; за ред.. Ю.М.Безхутрого. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. -296 с.

Стажування, освітні та наукові програми (2012-2016 рр.):

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н. Каразіна, 16.11.2015 -30.12.2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія України (1648-1800)
 • Історія України (1800-1861)
 • Військова історія Слобідської України (середньовічні та ранньомодерні часи)
 • Козацькі спільноти Великого Степового кордону (XV-XVIII ст.)
 • Актуальні проблеми історії України