Нижнікова Світлана Василівна

 • Кандидат історичних наук, викладач
 • Кандидатська дисертація «Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.)» (2017 р.)

Контактна інформація:

 • s.v.nyzhnikova@karazin.ua
 • +38 066 445 12 60
 • Профіль Researchgate
 • Профіль Orcid
 • Профіль Google scholar

Сфера наукових інтересів:

Історія освіти та культури в Україні ХІХ – поч. ХІХ ст., жіноча історія, гендерна історія.

Головні публікації:

 • Навчально-виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.): світський та церковний компоненти // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. Вип. 18. С. 108–115.
 • Соціальний склад вихованок єпархіальних жіночих училищ України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Караізна. 2016. Серія «Історія». Вип. 51. С. 47–53.
 • Викладачі єпархіальних жіночих училищ України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): колективний портрет // Історична пам’ять. 2016. Вип. 34-35. С. 52–59.
 • Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2016. Вип. 22. С. 39–43.
 • Єпархіальні жіночі училища України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у суспільній думці та історіографії // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 25. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. Вінниця: Фоп Корзун Д. Ю., 2017. С. 357–361.
 • Навчальний процес в єпархіальних жіночих училищах Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Res Historica. 2017. No 43. С. 97–108.
 • Нижнікова С. В. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія / Науковий редактор Л. Ю. Посохова. Х.: Майдан, 2018. 244 с.: іл.

Стажування, освітні та наукові програми

 • Участь у літній школі для викладачів та аспірантів «Історія Голокосту та пам’ять в Україні» (3-13 липня 2017 р.)
 • Стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), реалізація проекту «Структура органів губернської влади в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст.): функціонування та взаємодія» (10-30 вересня 2017 р.)

Навчальні курси, що викладаються:

 • Освіта як феномен культури (на матеріалах історії України)
 • Історія України (практичні заняття)

Наумов Сергій Олександрович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя)» (2007 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія націоналізму, історія українського національного руху, регіональна історія, персоналістика

Головні публікації:

 • Український політичний рух на Лівобережжі (90-ті рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 344 с.
 • Створення Революційної української партії // Укр. іст. журн. – 2006. – № 2. – С. 49-59.
 • «Братство самостійників» у контексті українського національного руху періоду Першої світової війни // Історичний журнал. – 2009. – № 3. – С. 21-34.
 • «Болгарська тема» в українському націотворенні імперської доби: до питання про взаємодію «національних проектів» // Дриновський збірник. – Харків; Софія, 2011. – Т. 4. – С. 113-126.
 • До питання про потенціал українського консерватизму в суспільному русі Наддніпрянщини початку ХХ ст. // Вісник ХНУ.2013. – Серія історія. – Вип. 47. – С. 113-125.
 • Пантелеймон Куліш як співтворець «українського проекту» ХІХ ст. // Українсько-македонський науковий збірник. – К., 2014. – Вип. 6. – С. 54-70.
 • Харківський університет і українська культура (до 210-річчя від часу заснування ХНУ імені В. Н. Каразіна) / за ред. Ю. М. Безхутрого. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 296 с. (у співавт.).

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.):

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н.Каразіна 16.11.2015 -30.12.2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія України (1917-1939)
 • Український політичний рух у Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
 • Актуальні проблеми історії України

Майстренко Владислав Сергійович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії»( 1997 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія релігій в Україні, аграрна історія, історія Харківського університету.

Головні публікації:

 • Столипінська аграрна реформа на Харківщині та її результати (1906–1915 pp.) // ВХУ. – 1997. – № 396: Історія. – Вип. 29. – С. 88–98.
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років монографія / В. В. Кравченко, С. І. Посохов … В. С. Майстренко [та ін.]. – Х.: Фоліо, 2004. – 750 с.
 • Українська автокефальна православна церква в історії Слобожанщини та Донбасу (1926–1930 рр // ВХНУ. – 2008. – № 816: Історія. – Вип. 40. – С. 145–159.
 • Голодомор – геноцид 1932–1933 рр. та УАПЦ в Харківській області // ВХНУ. – 2009. – № 852: Історія. – Вип. 41. – C. 24–36.
 • Столипінська аграрна реформа на Харківщині та її результати (1906–1915 pp.) // ВХУ. – 1997. – № 396: Історія. – Вип. 29. – С. 88–98.
 • Харківський університет і українська культура в добу незалежності / Харківський університет і українська культура. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015.- С. 77-90
 • Харківщина: енциклопед. словник / ред. кол.: С. І. Посохов (гол.) та ін. – Х.: Золоті сторінки, 2014. – С.106-107, 213, 214. (у співавт.).
 • Відродження та популяризація української культури в Харківському університеті в перші роки незалежності України // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Історія». – Вип. 45. – Х., 2012. – С. 134-144.

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н. Каразіна, 16.112015 -30.12. 2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що вкладаються:

 • Історія України з найдавніших часів до 1648 р.
 • Історія України 1861-1917 рр.
 • Новітня історія України
 • Актуальні проблеми історії України
 • Історія УАПЦ
 • Історична географія

Любавський Роман Геннадійович

 • Кандидат історичних наук, доцент
 • Кандидатська дисертація: «Повсякденне життя робітників Харкова у 1920-1930-ті роки» (2014 рік)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

Історія повсякденності, робоча історія, історія СРСР у 1920-1930-ті роки.

Головні публікації:

 • Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років / Науковий редактор Л.Ю. Посохова / Передм. О.А. Коляструк; вступне слово Л.Ю. Посохової. – Х. : Раритети України, 2016. – 226 с. – (Структури повсякденності).
 • Робітник versusбюрократ. Розподіл благ у радянському суспільстві у 1920-1930-ті роки (на прикладі м. Харкова) // Dzieje biurocracji. – Tom VI. – Lublin, 2016. – S. 609-617.
 • Умови життя іноземних працівників Харківського тракторного заводу в 1930-ті р. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвід. зб. наук. пр. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 69-77.
 • «Повсякденність мобільності: спроба концептуалізації» // Історія радянської повсякденності: на перехресті джерел. Збірник матеріалів семінару (Вінниця, 14-15 травня 2015 р.) – Вінниця : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М. Рильського НАН України, 2015. – С. 110-114.
 • «В клуб рабочий от станка металлист шагает»: деятельность клубов для рабочих в Харькове в 1920-е годы // Deutsches Historisches Institut Moskau, BulletinNr. 7. – М., 2013. – С. 41-54.
 • Любавський Роман. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті — на початку 1930-х років / Науковий редактор Л. Ю. Посохова / Передм. О. А. Коляструк; вступне слово Л. Ю. Посохової. Х.: Раритети України, 2016. 226 с.

Почесні відзнаки:

 • Іменна стипендія імені Президента України, 2011-2012 рр.
 • Стипендія дослідницької фундації імені О. Ольжича, 2012 р.

Стажування,освітні та наукові програми (2012-2016 рр.)

07.12-12.12.15. Німецько-український проект «Ми можемо більше!», який організували НГО «Агенція розвитку освітньої політики» за підтримки Міністерства іноземних справ Федеративної Республіки Німеччина та Університету імені Фрідріха–Александра (Ерланген-Нюрнберг).

Навчальні курси, що вкладаються:

 • Історична інформатика
 • Українська етнологія
 • Євреї в УРСР: політичний та соціокультурний виміри. Спецкурс
 • Українська святкова культура в добу модернізації (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття). Спецкурс.
 • Історія повсякденного життя в Україні 1917-1991 рр. Спецкурс.
 • Новітня історія України 1939-2014 рр (для студентів заочної форми навчання).

Журавльов Денис Володимирович

 • Кандидат історичних наук, старший викладач
 • Кандидатська дисертація: «Військова справа у слобідських козацьких поках в другій половині XVII — XVIII вв.» (2003 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

історія України (середньовічна, ранньомодерна, модерна історія), військова історія

Головні публікації:

 • Мазепа. Людина. Політик. Легенда.– Х.: Фоліо, 2007. – 381 с.
 • Великие загадки Страны Восходящего солнца.– Х.: Фоліо, 2009. – 380 с.
 • Україна та Росія. Як брати горщики побили. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 350 с.
 • Усі гетьмани України. – К.:Фоліо, 2011. – 508 с.
 • Военная техника Советского Союза и Германии. Война брони и моторов 1941-1945. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2010. – 416 с.
 • Хто є хто в українській історії.– Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2011. – 416 с.
 • Визначні битви та полководці української історії. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 416 с.
 • 100 ключових подій української історії. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 400 с.
 • Експрес-курс. Історія України: зовнішнє незалежне оцінювання.– К.: Майстер-клас, 2009. – 320 с.
 • Харківський університет і українська культура: до 210-річчявід часу заснування ХНУ імені В.Н.Каразіна: монографія / кол.авт.; передм.В.С.Бакірова; за ред.. Ю.М.Безхутрого. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. -296 с.

Стажування, освітні та наукові програми (2012-2016 рр.):

Кафедра історії Східної Європи ХНУ імені В.Н. Каразіна, 16.11.2015 -30.12.2015 Наказ № 0207-2/1937 від 13.11 15

Навчальні курси, що викладаються:

 • Історія України (1648-1800)
 • Історія України (1800-1861)
 • Військова історія Слобідської України (середньовічні та ранньомодерні часи)
 • Козацькі спільноти Великого Степового кордону (XV-XVIII ст.)
 • Актуальні проблеми історії України

Захарченко Євген Юрійович

Кандидат історичних наук, старший викладач,
завідувач Навчальної лабораторії історичної інформатики, секретар Вченої ради історичного факультету

Кандидатська дисертація «Родина парафіяльного священика Харківської єпархії у ХІХ — на початку ХХ ст.» (2016 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

нова соціальна та культурна історія, історична політика та студії з історії пам’яті.

Головні публікації:

 • Конструирование образа духовенства в украинских паремиях и проблема роли священника в позднеимперском обществе Российской империи. / Е. Ю. Захарченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер.: Актуальні проблеми історії України. – 2013. – № 25. – С. 36-41.
 • Родина священика та проблема парафіяльної реформи у суспільстві Російської імперії ХІХ – початку ХХ ст. / Є. Ю. Захарченко //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. – Вип. 16. – Харків, 2013. – С. 108-115.
 • «We pour, because of this he drinks»: deviant behaviour of the parish clergy in the 19th century (on the material of Kharkiv diocese) / E. Yu. Zaharchenko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1119. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 18. – Харків, 2014. – С. 76-79.
 • Соціальний статус та юридичне становище провінційного парафіяльного духовенства Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ ст. / Є. Ю. Захарченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми історії України. – 2014. – № 54. – С. 55-61.
 • Родина парафіяльного священика Харківської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія питання / Є. Ю. Захарченко // Харківський історіографічний збірик. – 2015. – № 14. – С. 150-159.
 • Między ustawodawstwem i rzeczywistością: życie codzienne rodzin duchowieństwa parafialnego diecezji charkowskiej w XIX – na początku XX wieku / J. Zacharczenko // Knowledge. Education. Low. Management. – Lodz [Poland], 2014. – №2(6). – Р. 170-180.
 • Захарченко Є. Ю., Любавський Р. Г. Історія України + Всесвітня історія. 11 клас: рівень стандарту. Зошит для поточного та тематичного контролю. Харків: Видавничий дім Весна, 2019 — 96 с. (Серія «тест-контроль»)

Стажування, освітні та наукові програми:

Навчальні курси, що викладаються:

“Наукові читання пам’яті професора І. К. Рибалки”

Запрошуємо взяти участь у “Наукових читаннях пам’яті професора І. К. Рибалки”, які відбудуться 26 червня 2019 р. на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна за ініціативи кафедри історії України.

Планується робота за такими напрямами:

 • Актуальні проблеми аграрної історії України.В межах цієї панелі пропонуємо обговорити проблеми еволюції трудових відносин і розвитку сільського господарства в добу модернізації (друга половина XIX – перша половина XX ст.), зміни у технології виробництва і трудовій етиці селянства; аграрну політику урядів у роки української революції 1917-1921 рр.; аграрні перетворення 1917 – початку 1920-х рр; Голодомор 1932-1933 рр.: джерела, інтерпретації, пам’ять.
 • Українська революція 1917-1921 рр. На цій панелі пропонуємо обговорити проблеми формування та функціонування українського війська; національно-державне будівництво і зміни в соціальній структурі; образи національних героїв та ворогів в історіографії, публіцистиці та художній літературі; комунізм та націонал-комунізм як суспільний рух: співвідношення, взаємодія, протиріччя; відображення подій революції в комеморативних практиках та політиці пам’яті в радянський і пострадянський період.
 • Життєвий шлях і творча спадщина І. К. Рилалки.

Формуляр для участі у наукових читаннях та тези доповідей (від 4 до 6 тис. знаків) просимо подавати до 2 квітня 2019 р. (включно) на e-mail ye.zakharchenko@karazin.ua. Планується публікація матеріалів доповідей в окремому збірнику. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, якщо вони не відповідають критеріям наукової публікації. Публікація матеріалів та участь у читаннях є безкоштовними. Проживання та проїзд за рахунок учасників.

Також планується публікація спогадів! Оргкомітет звертається до учнів та колег, всіх, хто знав і пам’ятає професора Івана Климентійовича Рибалку, надсилати свої спогади на e-mail ye.zakharchenko@karazin.ua.

Детальніше в офіційному інформлисті

Калініченко Володимир Вікторович

 • Доктор історичних наук, професор
 • Докторська дисертація: «Селянське господарство України в період непу» (1994 р.)

Контактна інформація:

Сфера наукових інтересів:

 • Аграрна і соціальна історія України першої половини ХХ ст.

Головні публікації:

 • Селянське господарство України в період непу: історико-економічне питання. – Київ: Основа, 1997 – 400 с.
 • Історія українського селянства. – Київ: Наук. думка, 2006. – Т. 2. 653 с.
 • Історія міста Харкова ХХ століття. – Харків: Фоліо, 2001. – 686 с.
 • Харківський національний університет імені В.Н. Карабіна за 200 років. – Харків: НМУ СД, 204 – 750 с.
 • Історія України (1917 – 2003). – Харків: ХНУ, 2004. – 626 с.
 • Політична історія Україн. – Київ: Академвидав, 2008. – 551 с.

Почесні відзнаки:

 • Заслужений працівник освіти України (2001)

Навчальні курси, що вкладаються:

 • Національно-визвольний рух в Україні у ХХ ст..
 • Історія українського націоналізму
 • Україно-російські відносини: минуле і сучасність

Детальніше про професора В. В. Калініченка